ปฏิทินปฏิบัติงาน ปี 2556


เดือน
วันที่
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เมษายน 2556
1 - 30
1. รายงานการศึกษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
    2. รับสมัครนักเรียนชั้น ป. 2 - ป.6/ ม.2-3 ครูเวรประจำวัน
    3 .ทำเรื่องนักเรียนย้ายออก เจ้าหน้าที่ธุรการ
    4. จัดทำรายงานการศึกษาประจำปี (SAR) ฝ่ายวิชาการ/อ.นพดล
    5. การประเมินหลักสูตร ฝ่ายวิชากร/คณะครู
    6. จัดทำเอกสารงานวิชาการ ฝ่ายวิชาการ/คณะครู
    7. จำหน่ายนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ฝ่ายธุรการ
    8. ประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดการศึกษาปีการศึกษา2556 คณะกรรมการวิชากร
    9. การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน/การจัดทำวิสัยทัศน์ ฝ่ายบริหารร/คณะครู
    - การเตรียมตัวรับการประเมินจาก คณะ ประเมิน Smart School ฝ่ายบริหารร/คณะครู
    - การเตรียมตัวรับการประเมินภายนอกรอบที่ 3 จาก สมศ. ฝ่ายบริหารร/คณะครู
 
12 - 13
กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ (ทำบุญเลี้ยงพระ/สรงน้ำพระ) คณะครูและชุมชน
    10. เบิกเงินเดือน ประจำเดือนเมษายน 2556 ฝ่ายธุรการ/เจ้าหน้าที่
 
26
11. ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน การเงิน
    12. ประชุมเตรียมการประชุมผู้ปกครอง ฝ่ายบริหาร
ปิดภาคเรียน ที่ 2/2555 วันที่ 1--30 เมษายน 2556

ปฏิทินหน้า1/ ปฏิทินหน้า2 /ปฏิทินหน้า 3 / ปฏิทินหน้า 4/ปฏิทินหน้า5

หน้าแรก  I  ประวัติโรงเรียน  I  วิสัยทัศน์  I คณะผู้บริหาร I  บุคลากร  I  กรรมการโรงเรียน  I  ทำเนียบผู้บริหาร  โครงสร้างบริหารงาน 

จุดเด่นของโรงเรียน I  ปฏิทินปฏิบัติงาน  แผนที่โรงเรียน  I จำนวนนักเรียน  I  โครงการดี  I  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา